Strand Klong Dao
Hem

Transfervillkor

Tillbaka till Transfer..

 

Tillbaka till Bokning..

 

1. Allmänt.


Kohlantahotels (nedan benämnd KLH) förmedlar endast transfer mellan resenär (nedan kallad Kunden) och i huvudsak Nirawit Tohraham Travel och KLH ansvarar således inte för eventuella förseningar, förlorat bagage eller andra händelser som har med transfers utförande att göra. Sådana händelser ansvarar aktuellt transferbolag ensamt för, varför eventuella anspråk med anledning härav skall framställas direkt till denne. Detta och nedan följande villkor gäller för bokning av transfer med KLH.

 

 

2. Avtalets gällande.


Bokningen är inte bindande förrän KLH har mottagit betalning enligt angiven metod. Utebliven eller försenad betalning betraktas och behandlas som avbokning. Priset och avtalet gäller mellan de platser, det antal personer och de tider som anges i bokningsbekräftelsen.

 

 

3. Betalning.


Betalning sker på det sätt och till det pris som anges på bokningsbekräftelsen. Prislista finns på hemsidan under ”Transfer”.

Hela det på bokningsbekräftelsen angivna beloppet skall betalas senast 40 dagar före transfer. Bokning mindre än 40 dagar före transfer skall betalas omgående enligt det sätt som anges på bokningsbekräftelsen. Priserna visas i Thailändska Bath, THB, men betalningen som sker till Svenskt BG alt PG är i Svenska kronor, SEK. Valutakursen kan variera och bestäms av KLH beroende på bankkurs. Bankavgift och transfereringskostnad tillkommer med 100 SEK.

 

 

4. Ombokning


Ändring av tid och/eller datum för transfer kan ske utan extra kostnad senast 7 dagar innan ursprunglig tidpunkt enligt bokningsbekräftelsen.

Ändring av tid senare än 7 dagar innan ursprunglig tid kan inte garanteras. Återbetalning av erlagd betalning kan i sådana fall inte göras.

 

 

5. Avbokning


En bokning som inte betalas senast den tid som anges i bokningsbekräftelsen avbokas automatiskt.

 

Vid avbokning 7dagar eller tidigare före bokad transfer debiteras en avbokningsavgift motsvarande 2 000 THB. Resterande av redan erlagda betalningar återbetalas till kunden av KLH.

Vid avbokning mindre än 7dagar före transfer sker ingen återbetalning.

 

Om en situation uppstår efter bokningstillfället där svenska utrikesdepartementet avråder från att resa till Thailand så återbetalar KLH hela det inbetalda beloppet till kunden.

 

 

6. Kundens ansvar.


Kunden ansvarar för att alla efterfrågade uppgifter fylls i korrekt vid bokning av resa.

 

Kunden ansvarar för att kontrollera bokningsbekräftelsen så att alla uppgifter stämmer enligt önskemål och att snarast meddela KLH om så inte är fallet.


Kunden ansvarar för att ändringar i tidsplanen pga. förseningar eller liknande kommer till KLHs kännedom så snart som möjligt.

 

Kunden ansvarar själv för skada på eller förlust av sitt och sina medresenärers bagage samt skador som bagaget åsamkar fordonet, medresenärer eller medresenärers bagage.

 

Kunden ansvarar själv för skador eller förluster som drabbar denne eller dess medresenärer i samband med oförutsedda händelser såsom t.ex. olyckor eller brott.

 

Fordonen har gott om plats för normalt antal bagage för det bokade antalet personer. Om extra mycket bagage skall medtagas är det kundens ansvar boka tillräckligt stort fordon så att allt bagage ryms. Om så inte är fallet täcker kunden själv tillägskostnaderna för transfer av bagage.

 

Kunden ansvarar för att vänta på transferen på den på bokningsbekräftelsen utsatta platsen och tidpunkten.

 

Om kunden inte fåt kontakt med chauffören på utsatt tid och plats så är det kundens ansvar att kontakta KLH via de på bokningsbekräftelsen angivna sätten innan egna arrangemang för transfer företas.

 

Kunden ansvara för att vara på plats i så pass god tid att inlastning hinner bli klar så att transferen kan avgå på utsatt tid om detta är angeläget.

 

Kunden ansvarar för att hålla KLH ansvars- och skadeståndslöst i samband med olycka eller brott som drabbar denne eller dess medresenärer i samband med transfer både vad det gäller kunden, dess medresenärers eller tredje parts eventuella krav.

 

 

7. KLHs ansvar.


KLH ansvarar för att transfer sker enligt bokningsbekräftelsen.

 

KLH ansvarar för att transfer sker med auktoriserat transportföretag med försäkring enligt gällande Thailändsk lag.

 

KLH ersätter kunden ekonomiskt i de fall som KLH kan hållas ansvarigt för brott mot det ingångna avtalet enligt bokningsbekräftelsen. Ersättningens storlek totalt för kund och dess medresenärer kan dock inte överstiga det totala beloppet för den aktuella transferen.

 

 

8. Transportsätt.


Transfer utförs av i huvudsak Nirawit Tohraham Travel, som är ett auktoriserat och etablerat transportföretag, men även andra motsvarande företag kan komma i fråga vid stor efterfrågan.

 

Samtliga fordon är moderna och har säkerhetsbälten på alla platser för det bokade antalet personer och gott om plats för bagage. De är även utrustade med luftkonditionering.

 

Thailändska barn- och babybilstolar finns att tillgå men eftersom tillgången är begränsad kan inga garantier lämnas. Dessa önskas vid bokningstillfället.

 

 

9.Prisjusteringar.


Inträffar kostnadsökningar för KLH efter det att avtalet blivit bindande, har
KLH rätt att höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna
om dessa beror på bränsle, försäkring, skatter, andra offentliga avgifter eller valutakurs.

 

Priset kan inte höjas mer än KLH faktiska merkostnad till transferbolaget.

 

Kunden har rätt att inom tre dagar efter det att information om prisjustering över tio procent utgått avboka resan kostnadsfritt och att få hela det inbetalda beloppet återbetalt.

 

Både kund och KLH har rätt att bryta avtalet om det på, i närheten av eller utmed resvägen inträffar en katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan liknande händelse. Vi följer svenska utrikesdepartementets rekommendationer för at bedöma sådana situationer. I sådana fall återbetalas det inbetalade beloppet som avser transferen.

 

Om KLH tvingas ställa in transfer pga. händelser utanför KLHs ansvarsområde och KLHs försök att finna ersättningsalternativ till transfer misslyckats eller om kunden inte accepterar dessa ersättningsalternativ så återbetalar KLH redan erlagda betalningar till kunden.

 

 

10. Force Majeure.


Om transferen, kunden eller dess medpassagerare på något sätt påverkas av force majeure så kan inte KLH hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt om inte KLH på något betydande sätt agerat försumligt.

 

Till detta räknas, men är ej begränsat till, krig, krigshot, upplopp, civilt uppror eller strejk, fientligheter, industriell tvist, naturkatastrof, brand, terrorism, kärnvapenkatastrof, ogynnsamt väder, statsmakts agerande, tekniska problem vid transport eller andra företeelser utanför KLHs kontroll.

 

KLH rättar sig efter Internationella bestämmelser och Thailändska lagar och bestämmelser i de eventuella fall då konflikt uppstår om ingångna avtal.

 

 

12. Lagstiftning.


Thailändsk lagstiftning och thailändska bestämmelser gäller för transferen.

 

 

13. Övrig information.

 

Dricks och bärhjälp är inte inkluderat i priset.

 

Eventuell inträdesavgift för chaufför eller guide vid utflyktsresor är inte inkluderat. Om kunden önskar att chaufför eller guide skall följa med på avgiftsbelagda attraktioner så betalar kunden för både sin egen och medföljandes inträdesavgifter. I många fall tas dock ingen avgift ut för chaufför eller guide.

 

 Vid incheckning ingår inte tolkningsassistans från chauffören i priset.

 

Alla transfertider är beräknade efter normal körtid. KLH tar ej på sig något ansvar om ett flyg, tåg eller annan förbindelse missas för att transfertiden är längre än vad som förutspåtts.

 

 

14. Klagomål


Om du har några klagomål på din transfer, vänligen försök lösa problemen omedelbart med chauförren. Om problemen ändå kvarstår, vänligen kontakta oss via mail snarast efter transfern så att vi kan hjälpa till att lösa problemet.